Smluvní podmínky - Wellness chalupa Trojanovice č.p. 23

I. Platební podmínky

Platby za pobyt (objednání ubytování), je možno provádět bezhotovostně, hotovostí nebo poštovní složenkou a to na základě "výzvy k zaplacení!", která je klientovi zaslána poté, co klient požádá o rezervaci. Platební údaje jsou v ní uvedeny. Objedná-li si klient ubytování v době kratší než 30 dní před nástupem, platí celou částku za pobyt najednou. Objedná-li si klient ubytování v době delší než 30 dnů před nástupem, platí zálohu ve výši 50% z ceny ubytování a doplatek za pobyt je splatný nejpozději do 30 dnů před nástupem.

Vyjímky jsou řešeny individuálně, a to na základě rozhodnutí majitele objektu.

II. Storno podmínky

Zruší-li zákazník objednaný pobyt v době delší než 30 dní storno poplatek se neúčtuje a klientovi je vrácena zaplacená záloha v plné výši. Při zrušení objednaného pobytu v době 30-20 dnů před nástupem, činí storno poplatek 50% z ceny pobytu, a 19-7 dnů před nástupem 75% z ceny pobytu. V době kratší než 7 dnů je účtován storno poplatek 100% z ceny pobytu.

U Silvestrovských pobytů je účtován storno poplatek při zrušení pobytu ze strany klienta tak, že dojde-li ke zrušení pobytuv době

do 60 dnů před nástupem - storno poplatek 50% z ceny

do 30 dnů před nástupem - storno poplatek 75% z ceny

do 7 dnů a méně - storno poplatek 100% z ceny

Kauce (Vratná záloha)

Při nástupu k pobytu je vybírána kauce (vratná záloha), která slouží k zajištění náhrad za event. škody, způsobené klientem (klienty), které vznikly poškozením pronajatého objektu nebo jeho vybavení s příslušenstvím v důsledku nedodržování nebo porušení smluvních podmínek (ubytovacího řádu). Kauce je hrazena klientem na místě při předání a převzetí objektu, a to v hotovosti a plné výši. Předání kauce klientem je potvrzeno vystavením dokladu o předání a převzetí kauce. Po ukončení pobytu, nedojde-li k žádné škodě v průběhu pobytu, se kauce vrátí klientovi zpět v plné výši.

Výše kauce:

Víkendový pobyt a týdenní pobyt 3000,-

Silvestrovský pobyt 5000,-

Po dohodě s majitelem může být kauce hrazena i v jiné měně než CZK (české koruny).

III. Spotřeba energií (el. energie, plyn, voda)

Odběr vody v našich objektech je pro klienty ZDARMA (není účtována spotřeba) při předání objektu je s klientem (objednavatelem) sepsán záznam o stavu měřidla el.energie - elektroměrem v době příjezdu. Po skončení pobytu je na základě odečtu provedeno vyúčtování spotřebované el. energie, a klient uhradí částku za každou spotřebovanou (i započatou) 1kWh ve výši cca 5Kč.

Spotřeba dřeva:

Wellness chalupa Trojanovice je vytápěna primárně el. energií elektrokotel pro ÚT, wellness místnost má možnost vyhřívaní podlahy (el.energie), s možností nastavení a řízení, kdy klient má možnost dle svých požadavků na výši teploty v objektu nastavovat teplotu termoregulačními ventilyna radiátorech ÚT v jednotlivých místnostech.

V krbech je možno topit dřevem, dřevěnými briketami nebo briketami z hnědého uhlí určeného pro vytápění v krbech. Topení v krbech je bráno jako jako relexační či romantický doplněk a v rámci ceny pobytu je k dispozici určené množství dřeva nebo dřevěných briket.

1-3 noci  2 balíky dřevěných briket nebo 2 přepravky štípaného dřeva

3-7nocí   3 balíky briket nebo 3 přepravky štípaného dřeva

Po dohodě s majitelem jsou možné i jiné varianty. V případě požadavku ze strany klienta je možno zajistit větší množství dřevěných briket či štípaného dřeva, kdy cena za 1 balík dřevěných briket (cca 10 Kg) je účtovaná cena 69 Kč,- a za přepravku štípaného dřeva je cena 149 Kč,-

Doplatek za spotřebovanou el. energii, dřeva a briket nad limit, hradí klient při vyúčtování po ukončení povytu a to k rukám správce nebo majitele, na základě vystavení příjmového dokladu.

IV: Domácí mazlíčci

Pobyt se zvířetem je po dohodě s majitelem možný, musí však být předem schválen s ohledem na druh zvířete a to pouze písemnou formou-např.(e-mailem), který bude možno při nástupu předložit. Z vlastních zkušeností víme (máme mnoho zvířat), že i maximální péči a výchovu, naši mazlíčci např.hrabou, línají, projevují se hlasy atd. a velmi často je jejich chování nepředvídatelné, obzvláště v jiném prostředí. A především s ohledem na klientelu, která k nám, ale nejen k nám jezdí, je naší snahou, aby byli všichni hosté u nás maximálně spokojeni. Mnoho lidí je často postiženo různými reakcemi na alergeny všeho druhu a zvířata jsou často jejich původci a i přes maximální péči a čistotu nezabrání problémům s alergeny. V případě schválení Vašeho domácího mazlíčka v našich objektech, které bude potvrzeno, je pak bezpodmínečně nutné dodržovat podmínky "Ubytovacího řádu". Prostory, kde je vyloučen pobyt či pohyb domácích mazlíčků jsou: Wellness místnost (s vířivkou a saunou) a prostory v podkroví - začíná dveřmi v přízemí v předsíni, za nimiž je dřevěné schodiště, vedoucí do podkroví. Host je povinen veškeré exkrementy po svém mazlíčkovi neprodleně uklidit, a toto platí jak pro vnitřní, tak i pro venkovní prostředí (zahrada okolo chalupy). Poplatek  za psa/kočku je stanoven na 100Kč,- za kočku a 150Kč,- za psa-malá rasa, za každý den pobytu.

V. Ubytovací podmínky

1. Cenu za ubytování a ubytovací služby je klient povinen uhradit nejpozději v den nástupu k pobytu a to před předáním objektu.

2. Cena pobytu nezahrnuje RUČNÍKY, OSUŠKY a ŽUPANY. Zahrnuje LOŽNÍ PRÁDLO, KUCHYŇSKÉ ÚTĚRKY a KUCHYŇSKÉ MYCÍ PROSTŘEDKY.

3. Před předáním objektu vyplní hosté ubytovací lístek, podle kterého majitel/ubytovatel provede zápis hosta do ubytovací knihy.

4. Čas nástupu k ubytování je stanoven nejdříve od 16.00 hodin a čas k ukončení pobytu je stanoven do 10.00 hodin, pokud není předem dohodnuto jinak.

5. Ubytovatel se zavazuje předat klientovi/hostovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém k řádnému užívání po dobu zaplaceného pobytu a zajistit mu nerušený výkon práv spojených s ubytováním.

6. Host se zavazuje před převzetím objektu k ubytování tento zkontrolovat, zejména jeho vybavení a případné závady neprodleně nahlásit majiteli, který zajistí jejich odstranění.

7. Host není oprávněn provádět v objektu žádné opravy, úpravy, zejména pak jakoukoli regulaci či manipulaci s elektrokotlem, čerpadly, seřizování bojleru, jakkoli zasahovat do elektroměrového či jiného el. rozvaděče, manipulovat s TV anténami, Wi-Fi, instalovat v objektu jakékoli vlastní zařízení, elektrické, plynové, či jiné spotřebiče a zařízení.

8. Host bere na vědomí a zaplacením pobytu vyjadřuje svůj souhlas s tím, že zejména při střídání hostů v jednom dni může dojít z hygienických důvodů k výměně vody ve vířivce a tato nemusí být proto v době příjezdu nahřátá na provozní teplotu.

9. V případě, že host opuští objekt, je povinen tento zajistit a zabezpečit, zejména uzamčením dveří, uzavřením oken, vodovodních kohoutků, vypnutím elektrospotřebičů atd.

10. Za ubytované děti zodpovídají rodiče či dospělý doprovod ubytovaný společně s nimi.

11. Za případné škody, které by byly způsobeny v průběhu doby ubytování odpovídá host-objednatel a to i v případě, že škodu způsobí kdokoli z dalších hostů s ním v objektu ubytovaných, a je jeho povinností pak takovouto škodu ubytovateli uhradit.

12. Host-objednatel po příjezdu podepisuje tyto smluvní podmínky a zavazuje se tímto, že v případě vzniku zaviněné škody ji uhradí.

13. Uvnitř objektu není dovoleno jakékoli užívání tabákových výrobků, včetně vodních dýmek.

14. Ubytovatel se zavazuje nevyužívat objekt během ubytování hosta ke svým potřebám, může však v průběhu ubytování zkontrolovat stav objektu, zejména pak zda-li je využíván v souladu se "Smluvními podmínkami".

15. Ubytovaní jsou povinni dodržovat noční klid (22.00 - 06.00).

16. V areálu, který slouží k pronájmu je otevřený oheň možno rozdělat pouze ve venkovním zatřešeném krbovém ohništi u ruských kuželek na zahradě.

17. Hosté berou na vědomi, že zejména z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku, jsou, či mohou být venkovní prostory kolem objektu monitorovány a objednatel společně s osobami, které jsou s ním spoluubytovány s tímto vyjadřuje souhlas a to jak uhrazením částky za pobyt, tak podpisem těchto "Smluvních podmínek".

18. Ubytovatel je oprávněn zrušit pobyt z důvodu nepředvídatelných okolností, zejména živelných katastrof, nenadálých událostí, válečnému stavu aj. z důvodu kterých není možné zajistit bezpečný a řádný průběh objednaného pobytu. V takovýchto případech bude klientovi vrácena celá či poměrná částka, pokud byla pronajímateli uhrazena.

19. Ubytovatel je oprávněn zrušit pobyt klientovi i v průběhu jeho doby trvání a to okamžitě a bez náhrady, a to v tom případě, že host či jeho spoluubytovaní nedodržují tyto "Smluvní podmínky", zejména v bodech rušení nočního klidu, bezpečnostních předpisů a jejich dodržování.

20. Host je oprávněn využívat pronajatý objekt dle počtu předem nahlášených osob, které jsou zapsány v knize ubytovaných. Není však dovoleno přijímání "Hostů" / "Návštěv", či jakýchkoli osob během pobytu v pronajatém ubytovacím zařízení a to platí jak pro vnitřní, tak i venkovní prostory. Požádá-li však dost-objednatel kdykoli v průběhu pobytu majitele o dopsání (doubytování) další osoby, osob, či zvířat, bude mu dle možností vyhověno. Požádat je však NUTNÉ VŽDY PŘEDEM, a s majitelem dohodnout čas a způsob úhrady za případné doubytování dalších hostů, či zvířat.

21. Po ukončení pobytu je objekt hostem předán pronajímateli uklizen, (umyté a ulklizené nádobí,vysáté či vytřené podlahy, vynesené odpadky, vyšištěná ohniště venkovního i vnitřních krbů). Případné škody nahlásí před závěrečným vyúčtováním pronajímateli / majiteli / správci.

22. Ve všem ostatním se řídí jak pronajímatel, tak ubytovaní Občanským zákonníkem a dalšími platnými předpisy či Zákony ČR. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.